'A walk on the wild side' af ole lindboe

English version

Kunstens nye fronlinier trækker sine grænser helt nye steder i det kendte billedkunstneriske landskab.

De klassiske dyder skydes i øjeblikket i sænk hver eneste morgen, og det gør sikkert ond på alle forsvarere
af kunstens rolle som det rum, hvor æstetik, moral, opbyggelighed, nytte og klogelig oplevelse går op i en højere enhed.

Frodo Mikkelsen ( Født 1974 ) er en af de kunstnere, der antræffes på den nyeste front. Og han abonnerer ikke umiddelbart på ret meget af det, vi normalt forstår ved klassisk kunst. Alligevel er det han frembringer i højeste grad vigtig kunst.

"På knivens æg" er et udtryk, vi ofte bruger om den nye, provokerende kunst. Og det er i dette nye rum en
maler som Frodo Mikkelsen bevæger sig på. På en knivsæg.

Hans afsæt er graffiti og gadens kunst og han går stilmæssigt gerne ud af flere tangenter på en gang. Han vil ikke lade sig spærre inde af nogen af de mange spilleregler, der hele tiden dukker op i kunsten.

Hans maleri er råt og direkte. Ekspressivt og på samme tid fyldt med sætstykker fra den moderne virkeligheds fragmenter. Det er et maleri, som er hentet fra gadehjørnet og byens hotteste steder.

Inspirationen er glimt fra den daglige TV- skærm,reklamer, graffiti, film, husmure, musik og hvad der ellers passerer i synfeltet foran en moderne storbyscowboy.

I en ny serie malerier har han dog taget afsæt i " De dødes dag", en sær ritualfest, der finder sted hvert år 1 og 2 November i Mexico og en række andre latinamerikanske lande. Her fejres døden med en fest, en serie optog og forskellige karnevalsoptrin. I Frodo Mikkelsens version er det blevet til en serie morbide, humoristiske og tankevækkende billeder, der afspejler dødens rolle i det moderne samfund: som en dyb angst. Som kødet, der falder fra knoglerne. Som et skrækindjagende teaterstykke. Som den sidste fortvivlede dødedans inden vi glider ind i det store mørke. Eller som indianerne kalder " Den lange søvn "

Frodo Mikkelsen kan godt li at eksperimentere. Han kan lide at skifte stil eller "optik" om man vil. Hans indlysende talent stritter i forskellige retninger. Han vil hele tiden videre. Det gør ham sværere at indkredse og placere. Men han er så meget af en god maler, at han nok skal lande på fødderne, hver gang han springer ud i noget nyt

Indtil videre møder vi ham der ude " On the wild side". Derude hvor tryghed er en illusion og hvor du aldrig kan føle dig sikker. Det er et godt rygte at have for en ung kunstner, der er på vej frem.

Ole Lindboe
Redaktør af Magasinet Kunst.

 

'A walk on the wild side' by ole lindboe

The newest frontlines of art, stretches its limits to new places in the well-known landscape of pictorial art. The classical virtues are for the moment sunk every morning, and all the defenders of art as a room, in which aesthetics, moral, edification, utillity, and clever experience forms a Synthesis, are hurting all the way down to their toes.

Frodo Mikkelsen ( Born 1974 ) is one of the artists you can come across at the newest front. He doesn't immediately subscribe to mutch of what we normally refer to as classical art.

The art he creates is nevertheless highly important. " On a tightrope" is an expression often used about the new provocative art. This is the room in wich a painter like Frodo Mikkelsen moves around - on a tightrope. His take-off is graffiti and street art, and when it comes to style, he goes along severel keys at the same time. He will not let himself be locked up by the number of rules continuously created when it comes to art.

His painting is raw and direct. Expressive, and at the same time filled with set pieces, formed by fragments of modern society.

It is a painting summoned from the corner of the street and the hottest places in town.

Inspiration is glimpses of the daily TV-routine, commercials, graffiti, movies, walls, Music and whatever passes by the visuel fields of a modern Urban cowboy.

In a new series of paintings his take-off is "The day of the dead", a strange ritual feast, celebrated every year on the first and second of November, in Mexico and other latin-American Countries. here, death is celebrated with a party, a series of professions and different carnival scenes. In Frodo Mikkelsen's version it has become a series of morbid, humorous, and thought-Provoking pictures, that reflects the role of death in modern society: as a deep fear. As flesh falls from the bone. As a terrifying play. As a last heart-breaking Dance of death, before we slide into the huge darkness, or into what the indians refer to as "the long sleep"

Frodo Mikkelsen likes to experiment. He likes to change his style, or his point of view, if you like his obvious talent bristles out in several directions. He wants to move on all at the time.

This makes him harder to encircle and pin down. But he is that much of a good painter, that hé will land on his feet every time he jumps into something new.

For the time being we meet him out there " on the wild side", where security is an illusion and where you'll never feel safe. This is a good reputation to have for a young upcoming artist.

Ole Lindboe
Editor of Magasinet Kunst