Malernørd af kunstanmelder Trine Ross, Politiken

English version

De tidlige år

Når man står ansigt til ansigt med Frodo Mikkelsens nyere værker, kan det være svært at forestille sig, at han for bare få år siden arbejdede voldsomt og ekspressivt. I de ældre værker hersker mørket og en dyster, nærmest klaustrofobisk, tilstand af tilsyneladende nytteløst raseri. Kranier griner deres dødemandsgrin og malingen driver - både bogstaveligt og i overført forstand.

Midt i det nye årtusindes første årti, begynder Frodo Mikkelsen at rense ud i sit kunstneriske univers. Kranier er der stadig mange af, gerne i selskab med knogler og kropsdele. Men nu bliver man for alvor introduceret til en lang række af de andre visuelle omdrejningspunkter, der stadig er i spil i Frodo Mikkelsens værker: huset, skyen, skibet, det stærkt stiliserede træ. Og de lidt mindre håndgribelige størrelser: to strømme, der mødes midt i billedet og styrter i afgrunden. Øjne, der spyr syner som ild. Og humor. Masser af humor.

Denne humor har fulgt Frodo Mikkelsen lige så længe og lige så tæt, som kranier og knogler. Hvilket vil sige helt fra barnsben af. Det er også tilbage i barndommen, at han udfører sine første malerier – på faderens atelier. Vi skal dog et par år længere frem i tiden, før Frodo Mikkelsen får et af sine store ønsker opfyldt: I 2001 optages et af hans værker på Kunstnernes Efterårsudstilling. Dét bliver både kronen på tre års fri ungdomsuddannelse og begyndelsen på noget helt nyt. For i de efterfølgende år, ændrer hans kunstneriske udtryk sig gradvist væk fra den voldsomme ekspressionisme.

Felternes historier

I 2006 udfører Frodo Mikkelsen en serie værker uden titel. Et gennemgående motiv er stadig kraniet og knoglerne, men de har fået selskab af forfædrene til de ensfarvede felter, der i dag er ét af Frodo Mikkelsens særkender. Den gang skød kvadraterne frem på billedfladen fra et ikke nærmere defineret punkt i baggrunden, og skabte derved en vis dybdevirkning i maleriet.

Men to år senere har de lyseblå felter ændret karakter og markerer himlen i mere eller mindre stiliseret form. I ’Her var de i sikkerhed’ er det lyseblå felt næsten på størrelse med en naturalistisk himmel, mens det i ’Folks sparepenge i tasken, en død sherif, og oliekilder i brand, han red ud af byen med et smil’ kun optræder oppe i højre hjørne som et symbol for den blå himmel.

Omkring samtidig begynder Frodo Mikkelsen at tilføje værkerne et afsluttende felt forneden. Dette felt er så langstrakt, at der vel nærmere er tale om en tyk streg. Både de babyblå firkanter og den afsluttende streg, arbejder han meget aktivt videre med. Derfor oplever man også i en række af de malerier, han i 2009 udstillede hos Hans Alf, at de blå felter igen ændrer sig.

De kan være ganske små, som i ’Det her er ingenting, sidste weekend, dansede dyrene breakdance ...’, placeret helt ude lange yderkanten, sådan som det ses i ’Kaninfælden ...’ eller de kan optræde som runde halvcirkler, der titter frem bag pink kvadrater i ’Sådan startede den første steakrestaurant ... en doven ko, der nød de varme kilder ...’.

”Tags”

I takt med at formsproget er blevet renset, er der kommet flere billedelementer til: cowboy’en til hest får selskab af kronhjorten, kaninen og den glade gris, alle i stærk sort silhuet. Men se godt efter, for her er flere billeder i ét. Flere farver, der kun afslører sig selv i et særligt lys eller fra en bestemt vinkel. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at Frodo Mikkelsen arbejder med et stadig mere rent udtryk. Eller, som han selv siger: Jo enklere, jo bedre. Men bestemt ikke nemmere, kunne man tilføje. Inspirationen henter han både i popkunsten og graffitien, for begge steder handler det om at skabe et visuelt udtryk, der kan opfattes og genkendes i noget nær et splitsekund.

De billedelementer, der på et øjeblik gør os i stand til at kategoriserer et givent kunstværk som en Frodo Mikkelsen, kalder han selv for sine ”tags”. Hjorten med de lysende øjne, huset, skibe, det dybblå vand. Alt det fortæller os, at Frodo Mikkelsen er kunstneren bag, lige så tydeligt som hvis han havde skrevet sit navn med store bogstaver henover lærredet - eller hvilket materiale, han nu lige udfolder sig i. For det kan faktisk være alt fra sølv til keramik, tegning, grafik eller endda installationer.

Man bør dog ikke lade sig forlede til at tro, at den klare og rene overflade er alt, værket har at tilbyde. For nedenunder, i sammensætningen af billedelementerne og i de ofte meget morsomme titler, udspiller sig altid en lille historie om, hvordan vi behandler de helt store spørgsmål. Altså dem, der handler om livet og døden, seksualitet, miljø og natur. De spørgsmål, hvis svar definerer os som mennesker. Og som er et excellent udgangspunkt for at skabe kunst af høj kvalitet og stor vedkommenhed, sådan som Frodo Mikkelsen gør det.

 

Painter geek by art critic Trine Ross, Politiken

Facing Frodo Mikkelsen’s newer works it’s hard to imagine that he, only a few years ago, worked violently and expressively.

Back then, darkness and a gloomy almost claustrophobic state of apparently useless rage ruled, while skulls laughed their deathly grins and paint was running – in a literary as well as figuratively manner.

In the middle of the first decade of the new millennium, Frodo started to tighten up his artistic universe immensely. Still a lot of skulls, often accompanied by bones and body parts – but at the same time the viewer was introduced to a number of the other visual focal points, still playing a significant part in the work of Frodo Mikkelsen: The house, the cloud, the ship, the highly stylized pointed tree, and the less tangible characters: two streams meeting in the centre just before colliding with each other, and there after plunging into the abyss. Eyes spewing visions like fire. And humour. Lots of humour.

One has to assume that the sense of humour has followed Frodo just as long and as close as skulls and bones, which means from early childhood. Back in his childhood he painted his first pieces in his father’s studio. But we have to go a few years forward in time before Frodo fulfilled his wish of getting a piece of work accepted at a juried exhibition. To be more precise in 2001, where his participation at the ‘Artist’s Fall Exhibition’ crowned the work of 3 years education at ‘The Youth Programme’. The following years his artistic expression change gradually from the intense expressionism, and in a series of works from 2006, all without title, you find ancestors to the plain spaces today seen as one of Frodo’s characteristics.

Back then, the squares were springing from the painting’s surface from a non-defined point in the background, and thereby creating a certain effect of depth in the work. Two years later, at the show ‘Dead End Kids’, one could see the square’s ‘descendants’ in the form of light blue spaces which indicated the sky in a more or less stylized manner. In ‘Here they were safe’ the space takes on an almost naturalistic extent by covering most of the mountain top while it in the work ‘People’s savings in the bag, a dead sheriff, and oil wells burning, he rode out of town with a smile’ only occurs in the right corner as a symbol of the blue sky.

Some paintings from this show also have a coloured space in the centre, while others stand out as classic Frodo-Mikkelsen-white and untouched. But they all have a space inserted, a space so elongated that it is bordering on a thick line functioning as a form of closure at the bottom of the painting.

Frodo Mikkelsen actively continues the work with the baby blue squares at the top and the ‘closing’ streak at the bottom in his latest works which could be seen at the show ‘Mother Skull’ at Hans Alf’s gallery. But the blue space detaches themselves more and more from the function as a sky-pointer. They can be tiny, as in ‘This is nothing, last weekend, the animals break-danced…’, placed at the outer edge, as seen in ‘The rabbit trap…’ or they can occur as round semicircles, peeping out behind pink squares in ‘That’s how the first steak restaurant emerged…a lazy cow, enjoying the hot springs…’

Concurrently with the mode of expression being cleansed, more figurative elements have occurred: The cowboy is accompanied by the stag, the rabbit and the happy pig, all pictured in a strong black silhouette.

But look closely, for here is more than one picture. Several colours only revealing themselves in a certain light or angle. This doesn’t change the fact that Frodo is working with an increasingly pure expression or as he claims it himself: ‘the simpler, the better’. But definitely not easier you might add. Inspiration is taken from pop art as well as graffiti, since both areas are about creating a visual expression one can perceive and recognise in less than a split second.

Those elements of the picture that immediately allow us to categorise a certain piece of art as one made by Frodo Mikkelsen, is defined by the artist as his ‘tags’. The stag with the luminous eyes, the house, ships, the deep blue water, all telling us to recognise Frodo as the artist as easy as had he written his name in capital letters across the canvas – or whatever material he is working with right now, since it could be everything from silver to pottery, drawings, graphic art or even installations.

One should not be tricked into believing that the bright and clean surface is all the artwork can offer. Underneath, in the composition of the pictorial elements and the often very funny titles, there is always a little story about the key questions in life. The questions that have to do with life and death, sexuality, the environment and nature. The questions whose answers define us as human beings, and are an excellent starting point when it comes to creating art of high quality and great relevance the way Frodo Mikkelsen does.